Medlem TR

TRaz

Tillidsrepræsentanternes arbejde er af afgørende betydning for det enkelte medlem og for DLF og GLF. Det er derfor vigtigt med tydelighed og afklaring af forventninger til tillidsrepræsentantens arbejde. TRaz er ment som en hjælp og vejledning til dette for den enkelte tillidsrepræsentant i det daglige arbejde.

Bindeled ved arrangementer
Ved nogle af foreningens arrangementer, forventes det, at TR aktivt er med i forhold til information, formidling og afvikling. Dette omhandler bl.a. Volleyturneringen og Åbent Kursus.

Dagpenge
Lovgivningen om beskæftigelsesforhold/a-kasseforhold skal kunne rumme hele det danske arbejdsmarked, både det offentlige og det private. Lovgivningen på området er derfor omfattende og kompleks – og der forekommer meget ofte regelændringer.
Læs udtømmende om dagpenge, regler og pligter på Lærernes a-kasses hjemmeside.
Medlemmer, der ønsker råd og vejledning på området, skal altid henvises til Lærernes a-kasse.

Diæter/udgifter på kurser og lign.
Der udbetales ikke time-dagpenge. Nødvendige merudgifter i forbindelse med rejser, kurser, møder, konferencer m.v. refunderes ved indlevering af bilag til kassereren.
Eksempler på merudgifter:
• Kaffe/te m.v. i forbindelse med rejser/ophold i rejser
• Vin til middagen på kursusstederne
Rejseudgifter afregnes normalt med Danmarks Lærerforening. Øvrige rejseudgifter – herunder parkering - refunderes ved indlevering af bilag til kassereren.
Kørsel i egen bil afregnes med samme takst som den, der gælder for bestyrelsen. Kørsel til destinationer uden for Storkøbenhavn skal forudgående godkendes af foreningens formand.
Der dækkes ikke merudgifter i forbindelse med Gladsaxe Lærerforenings Åbne Kursus.

Faglig klub
Det forventes at alle TR’er afholder faglig klub på deres skole med jævne mellemrum. Medlemmer fra kredsstyrelsen deltager meget gerne i disse møder.
Den faglige klub består af alle dine kollegaer, der er medlem af Danmarks Lærerforening, og som ikke er ledere.
I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.
Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.
Det er relevant at drøfte lokale og nationale forhold vedr. arbejdsmiljø, arbejdsforhold, løn osv.

Frikøb
Ved frikøb, frikøbes du fra arbejde på din skole, og GLF betaler din løn. Du skal give din leder besked i så god tid som muligt, når du skal frikøbes til aktiviteter i forbindelse med GLF (kurser, temadage mv.)
Gaver og jubilæer
TR køber gave fra GLF ved jubilæer, samt repræsenterer GLF ved disse. Gladsaxe Lærerforening giver gaver ved 25 og 40 års jubilæer. Der må købes gaver for 500 kroner. Der må ikke gives gavekort. Kvittering sendes til foreningens kasserer.

GLFs hjemmeside
Hjemmesiden er i januar 2015 kommet i nyt og mere dynamisk layout. Her kan medlemmerne finde nyttige links og oplysninger om løn, arbejdstid, arrangementer osv. Desuden bliver den løbende opdateret med lokale og nationale nyheder. Hvis du har gode ideer eller rettelser til indholdet på hjemmesiden, hører vi gerne fra dig.

Kolonier
Gladsaxe Lærerforening ejer 5 kolonier, som udover at sende Gladsaxebørn på sommerkoloni også udlejes til lejrskoler for kommunens skoler. Du kan også leje en koloni som privatperson til arrangement/weekend. Find link under nyttige links.

Kontingent/medlemskab
Gladsaxe Lærerforening varetager dine og kollegaernes interesser vedr. arbejdsforhold, løn, og skolepolitiske forhold. Herudover har vi ekspertise inden for en lang række områder som fx barsel,
sygdom, afsked, tjenestelige sager, ferie, pension, orlov og meget mere. Vi står altid til disposition for dig, såfremt du har brug for det.
Som TR kan du kun hjælpe dine kollegaer juridisk, såfremt de er medlem af Gladsaxe Lærerforening.
Derfor er det vigtigt, at du som TR opfordrer dine kollegaer til at melde sig ind i foreningen.
På DLF´s hjemmeside kan man følge link for at blive medlem. Se under nyttige links.

Kurser
Som nyvalgt TR skal du gennemgå DLFs organisationsuddannelse. Der kan derudover være kurser udbudt af DLF, som kan have relevans. Kredsen vil informere herom, men man kan også selv følge med via ”Min side”. TR-kurset afholdes en gang årligt og arrangeres af GLF.

Løn
På www.glf.dk kan I finde det nyeste lønkort og den lokale lønaftale. Medlemmer har altid mulighed for at sende deres lønseddel til kredsen, hvor vi vil tjekke den for eventuelle fejl og mangler.
Hvert år laver kredsen lønforhandlinger på de enkelte skoler, med henblik på at aftale funktions- og kvalifikationstillæg. I den forbindelse er det en stor hjælp, hvis TR giver os oplysninger om nye funktioner eller indsatsområder, der kunne berettige et tillæg. Vi vil kontakte jer inden lønforhandling på jeres skole, så vi sammen kan lave et lønforhandlingsoplæg.

MED-systemet
MED-organisationen er Gladsaxe Kommunes struktur for samarbejds- og sikkerhedsarbejdet. MED står for medindflydelse og medbestemmelse. På alle skoler er der MED-udvalg, som fastlægger lokale politikker og retningslinjer. TR er født medlem af udvalget.
Hovedprincippet for MED-strukturen er at samarbejds- og sikkerhedsspørgsmål varetages samlet.
Hovedudvalget er kommunens øverste udvalg for samarbejde, sikkerhed og sundhed. Udvalget fastlægger overordnede politikker og retningslinjer og står for opfølgning fra og kontrol på disse.
GLFs formand har som fællestillidsrepræsentant en plads i Hovedudvalget. Se MED-aftalen under nyttige links.

Medlemsadministration
TR kontakter nye kolleger, eller kolleger der ikke er organiserede, med henblik på medlemskab. Nye medlemmer kan indmelde sig via ”min side” -
Hvis indmeldelsesblanketten laves på papir, skal der sendes en kopi til kredskontoret.

Min side - DLF
Via `min side´ kan du finde oplysninger om dit medlemskab, kontingent, saldo på lån med videre. Her kan du også leje feriehus, oprette en gruppelivsforsikring og meget mere. Husk at ændre oplysninger ved flytning eller ny mailadresse.

Møder med lederen/ledelsen
Det er tillidsrepræsentantens opgave at varetage medlemmernes interesser overfor ledelsen på din arbejdsplads samt formidle og udøve Danmarks Lærerforenings politik.
Tillidsrepræsentanten har pligt til at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold. Samme pligt gælder for ledelsen.
Det er derfor en nødvendighed at holde løbende møder med lederen, hvor TR repræsenterer medlemmernes interesser og dagsorden til MED-udvalgsmøder udarbejdes.

Nye lærere
Når der ansættes nye lærere på din skole, bør du afholde et møde med disse, hvor du orienterer om løn og ansættelsesforhold, gennemgår deres ansættelsesbrev og evt. lønseddel og informerer om medlemsfordele og GLF.

Nyhedsbreve fra GLF
Med jævne mellemrum udsendes der elektroniske nyhedsbreve fra GLF. Det forventes I videreformidler disse nyhedsbreve på skolens intranet.

Opgaveoversigter
Når opgaveroversigterne er klar på skolen, skal I sende dem i en samlet fil til kredsen. Det er en god idé, at have et eksemplar selv.

Samarbejde med AMR
Det er en fordel at arbejde tæt sammen med AMR på din skole. Mange af jeres områder, bl.a. psykisk arbejdsmiljø, lapper ind over hinanden. Desuden arrangerer GLF særskilte møder for AMR i kredsen og fælles temadag for TR og AMR. Lone Degn er kredsens arbejdsmiljøansvarlige og kan kontaktes ved at ringe til kredsen eller skrive på lode@dlf.org.

Skolebestyrelsen
Det er GLFs holdning at medarbejdernes interesser bedst varetages, hvis TR er medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen.

Tavshedspligt
Ethvert medlem skal i tryghed kunne overlade alle relevante oplysninger til TR. Derfor får TR i mange tilfælde kendskab til personlige oplysninger om det enkelte medlem. Disse oplysninger er fortrolige og skal behandles derefter. De må kun videregives til kredsformanden og Danmarks Lærerforenings sekretariat og hovedstyrelse, der ligesom TR også har tavshedspligt. Kun hvis medlemmet udtrykkeligt accepterer eller ønsker personlige oplysninger kendt i en anden sammenhæng eks. videregivet til ledelsen, kan TR benytte dem der.
TR kan i visse tilfælde ufrivilligt komme i besiddelse af personlige oplysninger om et medlem, som ikke selv har viden om, at TR har disse oplysninger. Den enkelte TR bør – af hensyn til tillidsforholdet til medlemmerne - gøre sig klart, hvad vedkommende vil stille op med disse oplysninger i forhold til de berørte medlemmer.

TRinfo
TRinfo er kredsens nyhedsopdatering til TR, der sendes ud på mail. Det kan indeholde meddelelser, der skal videreformidles til medlemmerne. 

TR-kursus
En gang om året – typisk efterår – afholdes der TR-kursus af 2 dages varighed med overnatning. Datoen udmeldes primo juni. I skal frikøbes til deltagelse i dette.

TR-møder
Der afholdes TR-møder på kredskontoret ca. 10 gange om året. Derudover temadage for TR/AMR. Vi har en aftale med skolerne om, at I kan deltage i disse møder i jeres arbejdstid. Hvis I er forhindrede i at deltage, skal I melde afbud til kredsen. Det forventes i prioriterer disse møder højt og ikke planlægger anden aktivitet i dette tidsrum.
På TR-mødet vil der typisk være en skolerunde, hvor alle TR’er afgiver status over forhold på egen skole, der har relevans for alle.

TR-valg
Hvert andet år i ulige år skal der afholdes TR-valg på den enkelte skole inden den 1. april, hvor der vælges TR og TR-suppleant. Efter valget afleveres skema med kontaktoplysninger på de nyvalgte eller genvalgte kandidater. Find skemaet på glf.dk eller henvend dig til kredskontoret.
Udlagte midler
Til brug på faglige aktiviteter, udlægges der en gang årligt et beløb fra kredsen. Pengene kan f.eks. bruges til forplejning if. m. faglig klub, indkøb af div. materialer osv.
I slutningen af december skal der foreligge et regnskab, der skal sendes til foreningens kasserer. Regnskabet skal være gennemgået på møde i faglig klub og underskrives af to revisorer.